95,10,8

به گزارش روابط عمومی اداره کل  انتقال خون استان فارس به نقل از  مدیرپايگاه انتقال خون داراب در روز سه شنبه هفتم دیماه تيم سيار خونگيري  پايگاه داراب با حضور در حسینه اعظم شهر فدامی پذيراي داوطلبان اهداي خون بود.

گفتني است  تيم سيار پايگاه انتقال خون داراب با همكاري شهرداري، شوراي اسلامي  این شهردر حسینه اعظم مستقر ونسبت به خونگیری از مردم نوع دوست این شهر اقدام نمود . گفتنی است تعداد  65  واحد خون ماحصل  این حضور بود .